In Dit Artikel:

Wanneer zich situaties voordoen die van invloed zijn op uw financiële inkomsten, zoals werkloosheid of een letsel, bevindt u zich mogelijk zonder de financiële middelen om aan uw verplichtingen te voldoen. Nutsrekeningen, voedsel- en medische kosten kunnen uw gehele besteedbare inkomen vereisen, waardoor leningen en creditcardrekeningen het risico lopen crimineel te worden. U kunt geconfronteerd worden met afscherming van hypotheken of juridische stappen met betrekking tot uitstaande educatieve of persoonlijke leningen. Veel instellingen bieden de mogelijkheid om tijdelijke financiële tegenvallers aan te pakken door u toe te staan ​​een overeenkomst af te sluiten voor een bepaalde periode.

Kenmerken

Een overeenkomst inzake verdragen die is aangegaan wanneer een lener in de leningpapieren de betalingsovereenkomst niet nakomt, biedt tijdelijke verlichting van financiële verplichtingen terwijl de kredietnemer niet kan betalen. Het voorkomt dat de houder van in gebreke gebleven leningen juridische stappen kan ondernemen of de default rapporteert aan kredietbeoordelingsbureaus die de kredietscores negatief beïnvloeden. De overeenkomst vereist over het algemeen dat de lener betalingen hervat of openstaande betalingen op een bepaald tijdstip actualiseert. De kredietverstrekker kan de betalingsregeling herstructureren om tegemoet te komen aan de bekwaamheid van de lener om de lening gedurende een langere periode terug te betalen.

Functie

Blijvende overeenkomsten identificeren en documenteren redenen voor wanbetaling en schetsen het actieplan om de situatie recht te zetten. De bruikleennemer neemt over het algemeen de verantwoordelijkheid op zich voor betalingen uit hoofde van de rente tijdens de respijtperiode of stemt ermee in dat er tijdens de respijttijd rente wordt opgebouwd ter verhoging van het bedrag van de leningverplichting. Regelmatige leningbetalingen stoppen tijdens de duur van de tolerantie.

Identificatie

Het aanvragen van draaglijkheid vereist dat de lener documentatie over inkomsten en financiële overzichten overlegt om het onvermogen om aan het oorspronkelijke aflossingsschema te voldoen te onderbouwen. Evaluatie van recente belastingaangiften, inkomsten en huidige financiële verplichtingen of bijzondere omstandigheden bepaalt of de lener in staat is om aan de oorspronkelijke leningsovereenkomst te voldoen en vormt de basis voor een akkoordverklaring.

Bijwerkingen

De lener is ontheven van de financiële verplichting en kan beperkte middelen concentreren op de kosten van levensonderhoud zonder de dreiging van marktafscherming of volledige betaling. Dit tijdelijke verbod verlicht stress en biedt de lener de tijd die nodig is om financiële middelen te verkrijgen om de lening terug te betalen.

overwegingen

Een verdraagzaamheid vermijdt rapporten aan kredietinstellingen en heeft geen negatieve invloed op de kredietscores; een standaardinstelling echter wel. Het zoeken naar een tolerantie voorafgaand aan het ingaan van een periode van in gebreke blijven, voorkomt dat rapporten naar externe instanties gaan en beschermt uw kredietbeoordeling tegen de gevolgen van een tijdelijk verlies van inkomsten of een periode van invaliditeit. Het is noodzakelijk dat kredietnemers contact opnemen met de leningverstrekkende instelling bij het eerste teken van onvermogen om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen en een overeenkomst af te sluiten.


Video: Dag van de Verdraagzaamheid zorgt voor vermakelijk - RTL LATE NIGHT