In Dit Artikel:

Eigenaarfinanciering treedt op wanneer de eigenaar van onroerend goed ermee instemt betalingen rechtstreeks van de koper te accepteren in plaats van de aankoopprijs ineens te ontvangen van een leningverstrekkende instelling. De koper gaat meestal onmiddellijk naar binnen, maar neemt geen eigendom totdat hij alle betalingen heeft voltooid. Deze regeling is algemeen bekend als een grondcontract. Hoewel de wetten van South Carolina die betrekking hebben op grondcontracten vergelijkbaar zijn met die van andere staten, bevatten ze wel onderscheidende kenmerken.

Wetten van South Carolina voor financiering van de eigenaar: wetten

Eigenaarfinanciering is een optie voor kopers zonder toegang tot commercieel krediet.

Hypotheken en pandrechten

Een koper onder een grondcontract neemt de eigendomstitel op het land onder voorbehoud van bestaande hypotheken of pandrechten op het onroerend goed. Dientengevolge moet de koper een titelonderzoek uitvoeren op het landkadaster van het graafschap voordat het contract wordt ondertekend, en voordat hij de eigendom aanneemt. Als het eigendom op het moment dat de verkoper de titel overdraagt, is onderworpen aan een geregistreerde hypotheek of retentierecht, neemt de koper het onderhavig bezit, maar heeft hij een wettelijke vordering op de verkoper voor schadevergoeding. Als de hypotheek of het retentierecht niet wordt geregistreerd, wordt deze gedeblokkeerd wanneer de eigendom aan de koper wordt overgedragen, hoewel de hypotheekhouder of pandhouder nog steeds een ongedekte vordering op de verkoper heeft wegens het openstaande bedrag.

Standaard

South Carolina biedt minder formele bescherming aan kopers onder grondcontracten dan de wetten van veel andere staten. Het staat toe dat landcontracten vervalbepalingen bevatten die de verkoper het recht geven beslag te leggen op het eigendom zonder een vordering af te sluiten of een schadevergoeding te betalen als de koper op enig moment tijdens de betalingstermijn van de termijn in gebreke blijft. Dit betekent dat de koper geen eigen vermogen in huis heeft totdat hij de wettelijke titel heeft bereikt. Kopers en verkopers zijn vrij om te onderhandelen over een eerlijkere regeling in het grondcontract.

Equitable Relief

Vanwege de harde gevolgen van verbeurdverklaring, kan een koper die alle betalingen in een grondcontract verbeurt, een beroep doen op een rechtbank van billijkheid voor hulp. Hoewel er geen wettelijke bescherming bestaat om kopers te helpen die hebben nagelaten, de zaak South Carolina uit 2002 van Lewis v. Premium Inv. Corp. heeft vastgesteld dat een rechtbank in South Carolina het recht heeft om de verkoper te dwingen tot afscherming, verkoop van het onroerend goed bij een gerechtelijke verkoop en opbrengsten terugbetaalt die de openstaande schuld van de koper te boven gaan aan de koper, waardoor de koperswaarde wordt gehandhaafd. Het heeft ook vastgesteld dat een rechtbank de koper een tweede kans biedt om het eigendom te bezitten als hij de nieuwe eigenaar het bedrag van zijn uitstaande schuld betaalt binnen een bepaalde door de rechtbank vastgestelde terugbetalingsperiode. Deze rechtsmiddelen worden alleen door rechtbanken verleend als uit de feiten van de zaak blijkt dat er anders onrecht zou ontstaan.

Titeloverdracht

Nadat de koper alle betalingen heeft voltooid, is de verkoper verplicht om de eigendom over te dragen aan de koper. De meeste grondcontracten vereisen dat de verkoper "verhandelbare titel" verstrekt, wat betekent dat er geen uitstaande pandrechten of hypotheken op het onroerend goed zijn. Als de verkoper er niet in slaagt titel over te dragen, of als hij de eigendom overdraagt ​​met een gebrek, zoals een onbetaalde hypotheek, kan de koper een rechtszaak aanspannen. Hij kan een schadevergoeding van de verkoper vragen, zoals het bedrag van een onbetaalde hypotheek, of hij kan de rechtbank verzoeken het county land records office te bestellen om de eigendom van het onroerend goed aan hem over te dragen.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy