In Dit Artikel:

Een grondcontract, ook bekend als een overeenkomst voor akteovereenkomst, is een termijnbetalingsovereenkomst tussen een koper en een verkoper waarin de verkoper, in plaats van een bank, de aankoop van een perceel van onroerend goed financiert. Een grondcontract kan profiteren van kopers die geen bankfinanciering kunnen krijgen en verkopers die de bureaucratie van financiering door derden willen vermijden.

Land Contract Verkoopovereenkomsten: koper

Een grondcontract vereist geen derde-geldschieter.

Bezit

Grondcontracten vereisen over het algemeen geen grote aanbetalingen - in feite vereisen sommige grondcontracten alleen maandelijkse betalingen. De koper wordt doorgaans toegelaten zodra het contract is ondertekend en de eerste betaling aan de verkoper is gedaan. Nadat de koper verhuist, mag de verkoper het pand niet meer betreden zonder toestemming van de koper, tenzij de koper in gebreke blijft.

Titel

In een grondcontract behoudt de verkoper de eigendom van het onroerend goed totdat de koper alle termijnen betaalt en alle andere contractuele verplichtingen nakomt. De verkoper behoudt niet alleen de wettelijke titel, maar ook het fysieke bezit van het titeldocument. Het grondcontract moet de verkoper verplichten om het titeldocument in te leveren en de koper alle nodige assistentie te verlenen bij het overdragen van de eigendom aan de koper, zodra de koper zijn verplichtingen uit hoofde van het contract volledig nakomt.

betalingen

Veel grondcontracten voorzien in gelijke maandelijkse betalingen voor de volledige contractperiode. Sommige vereisen een grote "ballonbetaling" voor de laatste schijf. In het contract moet duidelijk het bedrag van elke betaling worden vermeld, de datum waarop het verschuldigd is en de boetes voor betalingsachterstand. Het moet ook de totale verkoopprijs en de toepasselijke rentevoet vermelden. Veel verkopers eisen een hogere verkoopprijs in ruil voor het afzien van de aanbetaling.

lasten

Lasten zijn juridische claims op het onroerend goed door een derde partij, zoals een hypotheek of belasting retentierecht. De koper moet een zoekopdracht op titel uitvoeren om te bepalen of er bezwaren tegen de accommodatie zijn opgenomen. De koper moet er ook op aandringen dat de verkoper garandeert dat er op het onroerend goed geen andere lasten bestaan ​​dan die welke al aan de koper zijn onthuld en die in het contract zijn vermeld, en komen overeen de koper te beschermen tegen het risico dat iemand die een bezwaring heeft tegen het eigendom zal afschermen.

Standaardbepalingen

Het grootste risico van de koper in een grondcontract is dat hij betalingen voor het einde van de looptijd niet nakomt en daardoor zijn recht op bezit van het onroerend goed verliest, samen met zijn kans om er het eigendom van te nemen. Standaardbepalingen moeten duidelijk en gedetailleerd zijn zodat de verkoper niet ten onrechte contractuele onduidelijkheid kan gebruiken ten nadele van de belangen van de koper. Aangezien, in geval van wanbetaling, de termijnbetaling van de koper niet als eigen vermogen telt, moet het contract vermelden dat in geval van wanbetaling de koper recht heeft op terugbetaling van betaalde termijnen die de redelijke huurwaarde van het onroerend goed te boven gaan.


Video: Notaristip: hoe voorlopig is een voorlopige verkoopovereenkomst?