In Dit Artikel:

Netto materiële activa kunnen een handig hulpmiddel zijn voor analyse, omdat u hiermee moeilijk te waarderen of verouderde immateriële activa kunt uitsluiten van analyses met behulp van totale activa in verschillende berekeningen. Rendement op activa is bijvoorbeeld een veel gebruikte financiële waarde waarmee de gecombineerde effecten van winstmarges en activabenutting worden vergeleken. Als een bedrijf immateriële activa op zijn balans heeft, zoals geactiveerde kosten en goodwill, dan overschat dit de waarde van activa en dus onderschat het rendement op activa. Door alleen materiële activa te gebruiken, zorgt u ervoor dat elke financiële benchmark of ander type analyse consequent wordt toegepast.

Balans

De netto materiële waarde biedt een waardegrond voor een bedrijf door de potentiële opbrengsten van de liquidatie van materiële vaste activa, na aftrek van betalingen of verplichtingen, weer te geven.

Immateriële activa

Immateriële activa zijn niet-monetaire activa zonder fysieke kenmerken en die niet identificeerbaar zijn buiten een wettelijk of contractueel kader. Voorbeelden van immateriële activa zijn handelsnamen, intellectueel eigendom, software, klantenrelaties en voordelige leaseovereenkomsten. Ze hoeven niet op de balans te worden gerapporteerd, behalve onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt. Wanneer een acquisitie plaatsvindt, moet de nieuw gecombineerde balans alle materiële en immateriële activa tegen hun redelijke marktwaarde bevatten. Kleinere bedrijven hebben vaak immateriële activa op hun balans die geen verband houden met intellectueel eigendom. Kleinere bedrijven hebben meer kans op verouderde geactiveerde kosten, wat kosten zijn die niet ten laste zijn genomen toen ze zich voordeden, en in plaats daarvan werden omgezet in activa op de balans.

Berekening van de netto materiële activa

Netto materiële activa, ook wel netto tastbare boekwaarde genoemd, wordt berekend door immateriële activa en verplichtingen af ​​te trekken van het totale vermogen. Deze posten zijn te vinden op de balans. Dit is een financiële verklaring die de financiële positie van een bedrijf weergeeft vanaf een bepaalde tijd, meestal het einde van een boekjaar of kwartaal. De balans is zodanig geformatteerd dat de totale activa gelijk zijn aan de totale passiva plus het eigen vermogen. Activa worden gecategoriseerd als vlottende activa, vaste activa en andere activa. Immateriële activa worden doorgaans gerapporteerd binnen andere activa. De toelichting bij de jaarrekening dient alle informatie over immateriële activa te bevatten. Als de totale activa gelijk zijn aan $ 100, immateriële activa gelijk zijn aan $ 20 en de totale verplichtingen gelijk zijn aan $ 30, is de netto materiële waarde gelijk aan $ 100 minus ($ 20 plus $ 30), of $ 100 minus $ 50, wat resulteert in een netto tastbare waarde van $ 50.

Netto materiële activa per aandeel

De netto materiële vaste activa per aandeel worden berekend door de netto materiële activa te delen door het aantal gewone aandelen dat de onderneming heeft uitgegeven en uitstaat. De uitstaande aandelen worden doorgaans aangetroffen in gecontroleerde financiële overzichten als een notatie in het gedeelte eigen vermogen van de balans en ook in de toelichting bij de financiële overzichten. Als deze informatie niet beschikbaar is, moet u mogelijk contact opnemen met het bedrijf om het te ontvangen. Als netto materiële activa gelijk is aan $ 50, en het bedrijf 25 uitgegeven en uitstaande gewone aandelen heeft, is de netto materiële waarde per aandeel gelijk aan $ 50 gedeeld door 25 aandelen of $ 2 per aandeel.

Voordelen van het gebruik van netto-materiële activa

Het nut van netto materiële activa kan sterk variëren tussen verschillende sectoren. Bedrijven zoals softwareontwikkelaars en producenten van medische hulpmiddelen hebben vaak immateriële activa die veel waardevoller zijn dan hun materiële activa. Omgekeerd hebben bedrijven zoals vastgoedholdings en gemeenschapsbanken vaak weinig tot geen immateriële waarde en hebben ze bijna uitsluitend materiële activa. Het waarderen van bedrijven gaat vaak gepaard met het verkrijgen van een prijs-boekwaarde multiple van gelijkwaardige bedrijven en het toepassen ervan op het betreffende bedrijf. Als het betreffende bedrijf een privébedrijf is, worden prijs-tot-boekwaarde-veelvouden verkregen van beursgenoteerde bedrijven in hetzelfde bedrijf. Deze bedrijven hebben vaak verschillende immateriële activa op hun balans, zoals ontwikkelings- en organisatiekosten, die geen invloed hebben op de bedrijfsvoering. In deze gevallen is het gebruik van de netto tastbare boekwaarde in het waarderingsmeervoud veel zinvoller.


Video: Herwaarderingsreserve - (M&O uitleg)