In Dit Artikel:

De uniforme handelscode Artikel 9 bevat gegevens over beveiligde transacties en het aflossen van schulden in leensituaties waarbij sprake is van enige vorm van onderpand. Wettelijk gezien heeft de schuldeiser na een kwijtschelding van schulden geen wettelijke basis om de schuldenaar voort te zetten en heeft hij geen aanspraken op de activa die momenteel eigendom zijn van de schuldenaar of activa die de schuldenaar in de toekomst verwerft. De kwijting markeert het einde van de leenovereenkomst.

Uniforme commerciële code

Voorafgaand aan de oprichting van de Uniform Commercial Code had elke staat zijn eigen handelswetten. Dit creëerde problemen voor bedrijven en particulieren die over staatsgrenzen heen werkten, wat de UCC verlicht. De Uniform Law Commissioners en het Law Institute herzien regelmatig het UCC en zijn bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan het originele document. Elke staat baseert zijn wetten op UCC, hoewel de wetten in de meeste staten tot op zekere hoogte van het document afwijken.

Beveiligde transacties

In het UCC kan een kredietgever in geval van in gebreke blijven van de lener het onderpand in ontvangst nemen dat de lener heeft verpand om de lening veilig te stellen. De schuldeiser moet het onderpand verkopen en de opbrengst van de verkoop gebruiken om de kosten van het in bezit nemen van het onderpand te dekken, het in bezit te houden en het ter verkoop aan te bieden. De schuldeiser kan ook verkoopopbrengsten gebruiken om de onbetaalde schuld af te betalen en om eventuele pandrechten te voldoen die op het onroerend goed zijn gedekt als junior pandhouders het bewijs van die schulden leveren.

Verkoop van onderpand

Artikel 9 van het UCC bepaalt dat de kredietgever het onderpand op een commercieel redelijke manier moet vervreemden. De schuldeiser moet de schuldenaar en alle andere pandhouders voorafgaand aan de verkoop op de hoogte brengen, hoewel de UCC geen exact tijdsbestek biedt, anders dan te zeggen dat de schuldeiser een "redelijke kennisgeving" moet geven. In gevallen waarbij niet-consumentengoederen worden gebruikt, moet de kredietgever belanghebbenden op de hoogte stellen van een opzeggingstermijn van tien dagen. Als de schuldeiser nalaat de schuldenaar op de hoogte te stellen van de verkoop, kan de schuldenaar een schadevergoeding eisen die 10 procent bedraagt ​​van de hoofdsom verschuldigd op de schuld plus eventuele servicekosten die zijn gemaakt.

ontlading

In gevallen waarin de schuldenaar minder dan 60 procent van de verschuldigde schuld had betaald, kan de kredietgever het onderpand behouden in ruil voor het voldoen van de schuld. De schuldeiser moet de schuldenaar en eventuele andere pandhouders een schriftelijk voorstel doen en de schuldenaar en andere schuldeisers moeten de voorwaarden van de overeenkomst aanvaarden. Als de schuldenaar of een andere schuldeiser met een veiligheidsbelang in het onderpand het voorstel afkeurt binnen 21 dagen na ontvangst van de kennisgeving, moet de schuldeiser het onroerend goed verkopen. In situaties met betrekking tot consumptiegoederen kan de kredietgever het onderpand grijpen en de schuld kwijtschelden zonder toestemming van de schuldenaar te verkrijgen.


Video: