In Dit Artikel:

Schuld is een algemene term voor de verschillende soorten rentedragende leningovereenkomsten waarbij een bedrijf geld heeft geleend, dat contractueel verplicht is om te betalen, samen met rentekosten. Schuldinstrumenten omvatten promesses, kredietlijnen, hypotheekbiljetten, creditcardschulden en een breed scala van rentedragende financiële instrumenten. De schuld wordt opgenomen als een verplichting op de balans van de onderneming, die een financiële verklaring is met de financiële positie van de onderneming. De balans is zodanig geformatteerd dat de activa worden afgewogen tegen passiva en eigen vermogen.

Zakelijke rapporten.

Een financiële spreadsheet opgemaakt op een tafel.

Boekwaarde van de schuld

Voor boekhoudkundige doeleinden wordt schuld gevolgd met behulp van iets dat een aflossingstabel wordt genoemd. Aangezien het bedrijf zijn contractueel verplichte betalingen doet, wordt een deel van elke betaling toegewezen aan de vermindering van de hoofdsom en aan rentelasten. Dit is noodzakelijk omdat rentelasten fiscaal aftrekbaar zijn. De aflossingstabel geeft deze toewijzing weer en toont de betaalde bedragen, samen met het huidige bedrag van de hoofdsom die nog op de lening staat. Dit bedrag - het oorspronkelijke geleende bedrag na aftrek van de hoofdsom - is de boekwaarde van de schuld. Boekwaarde kan verwijzen naar een specifieke schuld, of naar de totale netto schuld gerapporteerd op de balans van een onderneming.


Video: